• Organizatorzy:
  FPAKE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Partnerzy:
    

Kongres Rozwoju Edukacji

12–13 listopada 2014 r.
Gospodarz I edycji
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

O Kongresie

Kongres Rozwoju Edukacji to środowiskowe spotkanie osób, którym bliska jest problematyka rozwijania i unowocześniania polskiej edukacji, między innymi poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii w kształceniu. Kongres przygotowywany jest na podstawie doświadczeń płynących z organizacji dziesięciu edycji konferencji „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” (www.e-edukacja.net) i stanowi jej kontynuację, jednak znacznie poszerzono zakres tematyczny wydarzenia oraz formy aktywności przewidziane podczas dwudniowych obrad. Nie zmieniło się natomiast grono organizatorów, którym jak zawsze przewodniczy Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, współpracując z Uczelniami Założycielami Fundacji: Uniwersytetami Ekonomicznymi z Katowic, Krakowa, Poznania i Wrocławia oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Gospodarzem tegorocznej, I edycji wydarzenia będzie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kongres wspierają również partnerzy merytoryczni: Instytut Badań Edukacyjnych oraz Stowarzyszenie Top 500 Innovators.

Tematyka Kongresu koncentruje się na roli uczelni w rozwoju społeczeństwa oraz na rozwoju samych ośrodków akademickich odpowiadającym oczekiwaniom różnych grup odbiorców ich oferty dydaktycznej. Nowoczesność oferty jest w tym kontekście utożsamiana z jednej strony z poszukiwaniem innowacyjnych form i metod kształcenia, z drugiej zaś strony – z prowadzeniem w szerokim zakresie edukacji całożyciowej. Warto przy tym spojrzeć na formy kształcenia nie tylko przez pryzmat wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (co było głównym obszarem rozważań podczas dziesięciu edycji konferencji e-edukacja.net), ale również poszukiwania nowatorskich metod realizacji zajęć akademickich na uczelni. Z kolei wdrażanie na uczelniach idei lifelong learning obejmuje projektowanie ścieżek kształcenia akademickiego i zawodowego na różnych etapach życia. Warto tu zwrócić uwagę na dwa rodzaje wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć uczelnie – pierwszym z nich jest opracowanie i realizacja zróżnicowanej oferty, dostosowanej do potrzeb słuchaczy w różnym wieku i o różnych doświadczeniach, a drugim przygotowanie warunków umożliwiających uznawanie kwalifikacji zdobytych poza uczelnią i ich uwzględnianie w ścieżce kształcenia formalnego w ramach regularnych studiów.

Wizerunek nowoczesnej uczelni stał się dla wielu ośrodków akademickich kluczowym czynnikiem w konkurowaniu o studenta. Natomiast rosnąca świadomość konieczności uczenia się przez całe życie, edukacji interdyscyplinarnej oraz ciągłego doskonalenia zawodowego przynosi uczelniom nowe możliwości rozwoju i świadczenia usług dydaktycznych wykraczających swoim zasięgiem daleko poza lokalną społeczność studencką. Światowe trendy w tym zakresie, a szczególnie nieustannie poszerzana oferta masowych otwartych kursów online (MOOCs), skłaniają do uwzględniania w ofercie uczelni także działań adresowanych do międzynarodowej społeczności uczących się.

Program Kongresu obejmuje:

 • warsztaty tematyczne w dniu poprzedzającym obrady konferencyjne,
 • obrady konferencyjne w sesji plenarnej i sesjach równoległych, a w ich ramach referaty prezentowane przez zaproszonych prelegentów,
 • analizę trendów technologicznych podczas specjalnej sesji seminaryjnej,
 • prezentację rozwiązań, pomysłów oraz projektów badawczych z obszaru edukacji w ramach specjalnej sesji Famelab, do której tworzenia zapraszamy wszystkich zainteresowanych – z 4-minutowymi wystąpieniami,
 • dyskusje przy „okrągłych stołach”, poprzedzone plenarną prezentacją zagadnień problemowych przez moderatorów oraz zakończone wysłuchaniem wypracowanych wniosków podczas zamykającej sesji plenarnej.

Przyjęta formuła obejmie również działania prowadzone po Kongresie – przygotowanie pisemnych wniosków z dyskusji przy „okrągłych stołach”. Wnioski te jako postulaty środowiska zostaną przedłożone w MNiSW oraz upublicznione w czasopismach akademickich.

Ogólnopolskie konferencje – środowiskowe spotkania uczelni ekonomicznych – mają już swoją historię. Organizowane są systematycznie od 2002 r. przez Fundację, zwykle dwa razy w roku, we współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką szkolnictwa wyższego. Współorganizatorami konferencji są: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Uczelnie te kolejno podejmują się roli gospodarza spotkań.

W latach 2002−2013 odbyło się dwadzieścia takich konferencji:

 • „Akredytacja – krajobraz polski” – zorganizowana wiosną 2002 r. w Łodzi wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości i UKA;
 • „Kierunki studiów ekonomicznych w Polsce: stan obecny i propozycje zmian” – zorganizowana jesienią 2002 r. wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości i Sekcją Ekonomiczną Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Gospodarzem tej konferencji była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • „Wymiar europejski studiów ekonomicznych w Polsce” - zorganizowana wiosną 2003 r. wspólnie z Fundacją Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i UKA. Gospodarzem tej konferencji była Akademia Ekonomiczna w Poznaniu;
 • „Model współdziałania uczelni publicznych i niepublicznych” - zorganizowana jesienią 2003 r. wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich i KUN. Gospodarzem konferencji była Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie;
 • „Dobre obyczaje w kształceniu akademickim” – zorganizowana wiosną 2004 r. wspólnie z Akademią Ekonomiczną w Krakowie oraz katedrami nauk filozoficznych akademii ekonomicznych. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Krakowie;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” – zorganizowana jesienią 2004 r. wspólnie z publicznymi uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
 • „Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” – zorganizowana latem 2005 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym II” – zorganizowana jesienią 2005 r. wspólnie z publicznymi uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • „Standardy kształcenia wyższego – perspektywa polska i europejska” – zorganizowana latem 2006 r. wspólnie z publicznymi uczelniami ekonomicznymi oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Poznaniu;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym III” – zorganizowana jesienią 2006 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Krakowie;
 • „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna” – zorganizowana latem 2007 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz NBP. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym IV” – zorganizowana jesienią 2007 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym V” – zorganizowana jesienią 2008 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
 • „Proces Boloński a strategie rozwoju szkół wyższych” – zorganizowana wiosną 2009 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem spotkania była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym VI” – zorganizowana jesienią 2009 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
 • „Proces Boloński - dalsze wyzwania dla szkolnictwa wyższego” – zorganizowana wiosną 2010 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym VII” – zorganizowana jesienią 2010 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym VIII” – zorganizowana jesienią 2011 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym IX” – zorganizowana jesienią 2012 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
 • „Uczenie się przez całe życie - nowe wyzwanie dla szkół wyższych?” – zorganizowana wiosną 2013 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” – zorganizowana jesienią 2013 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 • I Kongres Uniwersytetów Dziecięcych – zorganizowany wiosną 2014 r. Gospodarzem Kongresu był Senat RP.

Zgodnie z misją Fundacji wyżej wymienione konferencje służą nie tylko celom merytorycznym, ale także integracji środowisk uczelni kształcących przyszłych ekonomistów i menedżerów. Ich tytuły wskazują, że poświęcone są one tematyce ważnej i aktualnej. Spotkania te stanowią jeden z wielu obszarów działalności Fundacji. Więcej informacji nt. przedsięwzięć na rzecz edukacji ekonomicznej dostępnych jest na stronie: www.fundacja.edu.pl.

Program Kongresu i filmy

12 listopada 2014 r. – warsztaty (sala nr 19, poziom II)

11.00-12.30
12.45-14.15
14.45-16.15
16.30-18.00

13 listopada 2014 r. – obrady kongresu

9.30-10.25
rejestracja uczestników
10.30-12.00
12.00-12.20
przerwa kawowa
12.20-13.20
Sesja II A „Nowoczesna dydaktyka” (Aula, poziom V)
12.20-13.20
Sesja II B „Uczenie się przez całe życie” (sala 15, poziom V)
12.20-13.20
Sesja II C seminaryjna „Spojrzenie w przyszłość” (sala 16, poziom V)
13.20-14.00
przerwa obiadowa
14.00-15.10
 1. Innovative Language Cloud Academy
  dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 2. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju
  prof. Aleksandra Kuzior (Politechnika Śląska)
15.10-15.30
przerwa kawowa
15.30-16.50

Kalendarz Kongresu

 • 27 października 2014 r. - termin zgłaszania tematów wystąpień w ramach sesji „Famelab”,
 • 30 października 2014 r. - decyzja o kwalifikacji wystąpienia,
 • 5 listopada 2014 r. - termin zgłaszania udziału w Kongresie,
 • 12 listopada 2014 r. - warsztaty,
 • 13 listopada 2014 r. - obrady i dyskusje.

Komitet Programowy

Nad przygotowaniem merytorycznej strony Kongresu czuwa Komitet Programowy:

 • prof. Edmund Cibis, Prorektor ds. Dydaktyki UE we Wrocławiu,
 • prof. Ewa Chmielecka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • prof. Wojciech Dyduch, Prorektor ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą UE w Katowicach,
 • prof. Jacek Mizerka, Prorektor ds. Edukacji i Studentów UE w Poznaniu,
 • prof. Piotr Ostaszewski, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów SGH,
 • prof. Marek Rocki, Przewodniczący Komitetu, Prezes Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,
 • prof. Krzysztof Surówka, Prorektor ds. Studenckich UE w Krakowie.

Przygotowaniami do Kongresu kieruje Komitet Organizacyjny:

 • Marcin Dąbrowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,
 • Helena Gatnar, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Urszula Maciąg, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • dr Maria Zając, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Zgłoś swój udział

Rejestracja na I Kongres Rozwoju Edukacji została zakończona.

Miejsce

Kongres odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
Budynek CNTI przy ul. Bogucicka 5

mapka

Kontakt

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Al. Niepodległości 162
02 - 554 Warszawa
Gmach Główny SGH lokal 150
www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

tel./fax (22) 646 61 42,
tel. (22) 564 97 23
e-mail: biuro@fundacja.edu.pl
Nr KRS: 0000005496

Patron medialny: