• Organizatorzy:
  FPAKE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kongres Rozwoju Edukacji

18-19 listopada 2015 r.
Gospodarz II edycji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

O Kongresie

Kongres Rozwoju Edukacji to środowiskowe spotkanie osób, którym bliska jest problematyka rozwijania i unowocześniania polskiej edukacji, między innymi poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii w kształceniu. Zorganizowany w 2014 roku po raz pierwszy bazował na dokonaniach konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, ale równocześnie starano się uwzględnić w nim nowe obszary dyskusji, które zdaniem organizatorów powinny stać się przedmiotem uwagi wszystkich osób aktywnie zaangażowanych w kształcenie akademickie w Polsce. W bieżącym roku kontynuowany jest ten kierunek, dlatego wśród tematów omawianych na Kongresie pojawi się między innymi kwestia jakości kształcenia akademickiego oraz wyzwań, jakie stoją przed szkolnictwem wyższym. Wzorem lat poprzednich chcemy zwrócić szczególną uwagę na dwa z nich: opracowanie i realizację zróżnicowanej oferty, dostosowanej do potrzeb słuchaczy w różnym wieku i o różnych doświadczeniach oraz przygotowanie i zapewnienie warunków umożliwiających uznawanie kwalifikacji zdobytych poza uczelnią i ich uwzględnianie w ścieżce kształcenia formalnego w ramach regularnych studiów. Wizerunek nowoczesnej uczelni stał się dla wielu ośrodków akademickich kluczowym czynnikiem w konkurowaniu o studenta. Natomiast rosnąca świadomość konieczności uczenia się przez całe życie, edukacji interdyscyplinarnej oraz ciągłego doskonalenia zawodowego przynosi uczelniom nowe możliwości rozwoju i świadczenia usług dydaktycznych wykraczających swoim zasięgiem daleko poza lokalną społeczność studencką. Światowe trendy w tym zakresie, a szczególnie nieustannie poszerzana oferta masowych otwartych kursów online (MOOCs), skłaniają do uwzględniania w ofercie uczelni także działań adresowanych do międzynarodowej społeczności uczących się.

W programie Kongresu pojawią się także nowe wątki, takie jak: rozwój umiejętności dydaktycznych kadry akademickiej oraz przydatność przekazu wideo i zasadność jego wykorzystania w kształceniu akademickim. W odniesieniu do kadry zatrudnionej w polskim szkolnictwie wyższym nadal dominuje koncentracja na rozwoju naukowym, przy równoczesnym ignorowaniu potrzeby poszukiwania nowych metod i rozwiązań dydaktycznych, które pozwalałyby skuteczniej zaspokajać potrzeby edukacyjne i lepiej przygotowywać absolwentów uczelni do podjęcia pracy zawodowej. W obradach Kongresu, którego myślą przewodnią jest rozwój edukacji, nie może zabraknąć tej ważnej problematyki. Jedną z istotnych form przekazu we współczesnej edukacji jest wideo, którego znaczenie również wydaje się być niedoceniane na polskich uczelniach. Dlatego w programie znajdzie się wystąpienie ilustrujące skalę wykorzystania materiałów wideo w innych krajach europejskich, pojawiające się trudności i obserwowane korzyści.

Istotnym elementem Kongresu będzie prezentacja działań na rzecz unowocześniania dydaktyki, w tym wyników projektów rozwojowych i badawczych. Prezentacji tych inicjatyw będzie służyła sesja Famelab, znana już uczestnikom listopadowych spotkań. Zachęcamy do zgłaszania propozycji wystąpień do tej sesji. Wymianę poglądów i interakcję z przedstawicielami różnych środowisk umożliwią uczestnikom także zaplanowane „dyskusje przy okrągłym stole”.

Przyjęta formuła obejmie ponadto działania prowadzone po Kongresie – przygotowanie pisemnych wniosków z „dyskusji przy okrągłym stole”. Wnioski te – jako postulaty środowiska – zostaną przedłożone w MNiSW oraz upublicznione w czasopismach akademickich.

Organizatorem kongresu jest grupa uczelni ekonomicznych, które bardzo efektywnie współpracowały przez dziesięć lat przy kolejnych konferencjach z cyklu Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Gronu temu, które obejmuje Uniwersytety Ekonomiczne z Katowic, Krakowa, Poznania i Wrocławia oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie, przewodniczy jak zawsze Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Gospodarzem tegorocznej, II już edycji wydarzenia będzie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Ogólnopolskie konferencje – środowiskowe spotkania uczelni ekonomicznych – mają już swoją historię. Organizowane są systematycznie od 2002 r. przez Fundację, zwykle dwa razy w roku, we współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką szkolnictwa wyższego. Współorganizatorami konferencji są: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Uczelnie te kolejno podejmują się roli gospodarza spotkań.

W latach 2002−2015 odbyły się dwadzieścia cztery takie konferencje:

 • „Akredytacja – krajobraz polski” – zorganizowana wiosną 2002 r. w Łodzi wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości i UKA;
 • „Kierunki studiów ekonomicznych w Polsce: stan obecny i propozycje zmian” – zorganizowana jesienią 2002 r. wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości i Sekcją Ekonomiczną Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Gospodarzem tej konferencji była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • „Wymiar europejski studiów ekonomicznych w Polsce” - zorganizowana wiosną 2003 r. wspólnie z Fundacją Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i UKA. Gospodarzem tej konferencji była Akademia Ekonomiczna w Poznaniu;
 • „Model współdziałania uczelni publicznych i niepublicznych” - zorganizowana jesienią 2003 r. wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich i KUN. Gospodarzem konferencji była Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie;
 • „Dobre obyczaje w kształceniu akademickim” – zorganizowana wiosną 2004 r. wspólnie z Akademią Ekonomiczną w Krakowie oraz katedrami nauk filozoficznych akademii ekonomicznych. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Krakowie;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” – zorganizowana jesienią 2004 r. wspólnie z publicznymi uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
 • „Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” – zorganizowana latem 2005 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym II” – zorganizowana jesienią 2005 r. wspólnie z publicznymi uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • „Standardy kształcenia wyższego – perspektywa polska i europejska” – zorganizowana latem 2006 r. wspólnie z publicznymi uczelniami ekonomicznymi oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Poznaniu;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym III” – zorganizowana jesienią 2006 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Krakowie;
 • „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna” – zorganizowana latem 2007 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz NBP. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym IV” – zorganizowana jesienią 2007 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym V” – zorganizowana jesienią 2008 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
 • „Proces Boloński a strategie rozwoju szkół wyższych” – zorganizowana wiosną 2009 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem spotkania była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym VI” – zorganizowana jesienią 2009 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
 • „Proces Boloński - dalsze wyzwania dla szkolnictwa wyższego” – zorganizowana wiosną 2010 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym VII” – zorganizowana jesienią 2010 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym VIII” – zorganizowana jesienią 2011 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym IX” – zorganizowana jesienią 2012 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
 • „Uczenie się przez całe życie - nowe wyzwanie dla szkół wyższych?” – zorganizowana wiosną 2013 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” – zorganizowana jesienią 2013 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 • I Kongres Uniwersytetów Dziecięcych – zorganizowany wiosną 2014 r. Gospodarzem Kongresu był Senat RP;
 • I Kongres Rozwoju Edukacji – zorganizowany jesienią 2014 r. Gospodarzem był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 • II Kongres Uniwersytetów Dziecięcych – zorganizowany wiosną 2015 r. Gospodarzem Kongresu był Senat RP.

Zgodnie z misją Fundacji wyżej wymienione konferencje służą nie tylko celom merytorycznym, ale także integracji środowisk uczelni kształcących przyszłych ekonomistów i menedżerów. Ich tytuły wskazują, że poświęcone są one tematyce ważnej i aktualnej. Spotkania te stanowią jeden z wielu obszarów działalności Fundacji. Więcej informacji nt. przedsięwzięć na rzecz edukacji ekonomicznej dostępnych jest na stronie: www.fundacja.edu.pl.

Program Kongresu

18 listopada 2015 r. – warsztaty (sala konferencyjna 152, Gmach Główny SGH)

Film z rozpoczęcia
12.00-13.30
Brain-Based Learning - nowe spojrzenie na proces kształcenia
dr Katarzyna Mikołajczyk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
13.30-14.00
poczęstunek
14.00-15.30
Coaching grupowy i indywidualny, jako rozwiązania wspierające nowoczesną dydaktykę
Anna Pędzieszczak (Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych)
15.30-15.45
przerwa kawowa
15.45-17.15
Open edX – możliwości tworzenia autorskich kursów typu MOOC
Grzegorz Gwardys (Politechnika Warszawska), Bartosz Muczyński (Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego)

19 listopada 2015 r. – obrady Kongresu

9.30-10.25
rejestracja uczestników
10.30-12.00
Uroczyste rozpoczęcie i Sesja I (Aula VII, Gmach Główny SGH)

 1. O roli wykształcenia wyższego w warunkach nowej demografii Europy
  prof. Irena Kotowska, dr Agnieszka Chłoń-Domińczak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
  pdf
 2. Wyzwania stojące przed szkolnictwem wyższym
  prof. Jerzy Woźnicki (Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
  pdf
12.00-12.20
przerwa kawowa
12.20-13.20
sesje równoległe
12.20-13.20
Sesja IIA – W poszukiwaniu nowych rozwiązań dydaktycznych (Aula VII, Gmach Główny SGH)
 1. Konieczne zmiany systemu kształcenia wobec przemian w nauce, technologii i społeczeństwie
  dr Andrzej Wodecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 2. Nowoczesna dydaktyka akademicka. Kto kogo jak uczy?
  dr Błażej Sajduk (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera)
  pdf
 3. Rola wideo w edukacji wyższej – korzyści i bariery
  Joanna van Kooten (Association Media & Learning, Belgia)
  pdf
12.20-13.20
Sesja IIB – Kompetencje formalne i nieformalne – ich walidacja i uznawalność (sala 316, Gmach Główny SGH)
 1. W kierunku integracji systemu kwalifikacji w Polsce: rola szkolnictwa wyższego i szanse rozwoju
  dr Agnieszka Chłoń-Domińczak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, IBE)
  pdf
 2. Poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji, jako element edukacji wyższej
  Katarzyna Trawińska-Konador, Andrzej Żurawski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, IBE)
 3. Weryfikacja efektów kształcenia zdobytych poza edukacją formalną - dylematy i rozwiązania przyjęte przez uczelnie
  prof. Ewa Chmielecka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
  pdf
12.20-13.20
Sesja IIC – seminaryjna (sala 322, Gmach Główny SGH)
Fizyczny interfejs do świata cyfrowego - jak zmieni się nasz sposób interakcji z przedmiotami codziennego użytku? Co daje połączenie mocy obliczeniowej z cielesnością, kontekstem społecznym i środowiskiem?
Wiesław Bartkowski (Uniwersytet SWPS)
pdf
13.20-14.00
przerwa obiadowa
14.00-15.10
sesja Famelab (Aula VII, Gmach Główny SGH) – prezentacja pomysłów i rozwiązań nowoczesnej edukacji w formie krótkich wystąpień (pod patronatem SEA)
 1. Studia mobilne – nowa koncepcja e-learningu
  Krzysztof Wojewodzic (Grupa Uczelni Vistula)
 2. Wykorzystanie standardów KRK do podnoszenia jakości kształcenia akademickiego
  dr inż. Barbara Łukasik-Makowska, prof. Jerzy Korczak (ICT4edu Spółka z o.o.)
 3. Współpraca z zewnętrznymi interesariuszami procesu dydaktycznego na przykładzie IPMA Student i UniCredit Business Integrated Solutions
  prof. Magdalena Zioło, dr Joanna Rzempała (Uniwersytet Szczeciński)
 4. Potencjał sieci społecznych jako narzędzia rozwoju edukacji
  dr Iryna Degtyarova (Fundacja Rektorów Polskich – Instytut Społeczeństwa Wiedzy)
 5. Aplikacje wspierające e-zajęcia z przedmiotów ścisłych i technicznych
  dr Anita Dąbrowicz-Tlałka (Politechnika Gdańska)
 6. Kto pyta, ten angażuje
  prof. Jacek Miroński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 7. Zabawa w zarządzanie (podejście procesowe). Forma aktywnego ćwiczenia
  dr inż. Marek Lewandowski (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
 8. Jak zorganizować konferencję naukową w sieci, wydać e-booka i mieć z tego przyjemność? Receptura sukcesu
  Anna K. Stanisławska-Mischke, Aneta Powroźnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 9. GOPR on (the) line
  Agnieszka Chrząszcz, Karolina Grodecka (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie)
 10. Realizacja profilu praktycznego w uczelniach wyższych, wykorzystanie języków obcych we współpracy ze służbami mundurowymi
  dr Daniel Vogel (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu)
Ogłoszenie wyników głosowania na najlepsze wystąpienie i wręczenie nagrody
15.10-15.30
przerwa kawowa
15.30-17.00
Dyskusje przy „okrągłym stole” (Aula VII, Gmach Główny SGH)

 1. Jak zmieniać system kształcenia, by najlepiej przygotować społeczeństwo do efektywnego funkcjonowania w przyszłości?
  dr Andrzej Wodecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 2. Zastosowanie technik coachingowych w procesie kształcenia akademickiego
  Anna Pędzieszczak (Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych)
 3. Miejsce MOOCs w tradycyjnej edukacji
  Bartosz Muczyński (Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego)
Dyskusje przy „okrągłym stole”

Kalendarz Kongresu

 • 25 października 2015 r. - termin zgłaszania tematów wystąpień w ramach sesji „Famelab”,
 • 27 października 2015 r. - decyzja o kwalifikacji wystąpienia,
 • 18 listopada 2015 r. - warsztaty,
 • 19 listopada 2015 r. - obrady i dyskusje.

Komitet Programowy

Nad przygotowaniem merytorycznej strony Kongresu czuwa Komitet Programowy:

 • prof. Edmund Cibis, Prorektor ds. Dydaktyki UE we Wrocławiu,
 • prof. Ewa Chmielecka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • prof. Wojciech Dyduch, Prorektor ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą UE w Katowicach,
 • prof. Jacek Mizerka, Prorektor ds. Edukacji i Studentów UE w Poznaniu,
 • prof. Piotr Ostaszewski, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów SGH,
 • prof. Marek Rocki, Prezes Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,
 • prof. Krzysztof Surówka, Prorektor ds. Studenckich UE w Krakowie,
 • prof. Tomasz Szapiro, Przewodniczący Komitetu, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Przygotowaniami do Kongresu kieruje Komitet Organizacyjny:

 • Marcin Dąbrowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,
 • dr Katarzyna Mikołajczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • Katarzyna Pietraszek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • dr Maria Zając, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Zgłoś swój udział

Rejestracja na II Kongres Rozwoju Edukacji została zakończona.

Miejsce

Kongres odbędzie się Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Gmach Główny SGH, Al. Niepodległości 162

Kontakt

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Al. Niepodległości 162
02 - 554 Warszawa
Gmach Główny SGH lokal 150
www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

tel./fax (22) 646 61 42,
tel. (22) 564 97 23
e-mail: biuro@fundacja.edu.pl
Nr KRS: 0000005496

Patron medialny: